Menu

Miasto

Mieszkańcy

Kasyno [nieczynne]

Instytucje

Przydatne

Rezerwat w Eldoracie

Rezerwat w Eldoracie (dawniej Rezerwat Sarmacki) - obszar chronionej przyrody zajmujący część Półwyspu Eldorackiego. Obejmuje klifowe wybrzeże Zatoki Sclavińskiej, zalesiony pagórkowaty teren u podnóża Gór Smoczych i fragment rozległych łąk w pobliżu Eldoratu. Na terenie rezerwatu znajduje się wiele rodzajów fauny i flory, którą można podziwiać i badać z pomoc± biologów prowadzących ciągły nadzór nad bezpieczeństwem zagrożonych gatunków.


Wybrzeże

Zdjęcie wybrzeża

Wybrzeże Zatoki Sclavińskiej jest w większości wyrównane, aczkolwiek na Półwyspie Eldorackim istnieje interesujący zespół klifów. Białe skały, poro¶nięte mchem i trawą wyrastają nad spokojnymi wodami akwenu. Chroniony obszar wybrzeża ci±gnie się przez kilkana¶cie kilometrów - od pasa wzgórz u nasady półwyspu, gdzie klify s± porośnięte lasem iglastym, aż do najbliższych okolic Eldoratu.

U podnóża klifów znajdują się wyrzeźbione przez fale jaskinie. Nic dziwnego, że na ich temat powstało wiele legend. Jedna z nich opowiada o żyjących tam morskich potworach, które wci±gaj± marynarzy w głębiny.

Dla turystów możliwe jest zwiedzanie XV-wiecznej latarni morskiej, która dawniej wskazywała statkom drogę do portu w Eldoracie. W dawnych czasach dla statków ważne było ominięcie wód zatoki w tej okolicy, ponieważ wystające z morza skały stanowiły dla nich ogromne niebezpieczeństwo. Do dziś na dnie spoczywają wraki tych, które wiatr i fale zniosły za blisko brzegu.

Rezerwat zajmuje się także ochroną czystości wód w rejonie klifów. Zakazane są połowy ryb i sztuczne wpływanie na ekosystem. Pomimo to w sezonie wakacyjnym zezwala się na nurkowanie i fotografowanie dna przez turystów.


Las

Zdjęcie lasu

Pagórkowaty teren Półwyspu, u podnóża Gór Smoczych, poro¶nięty jest gęstym lasem mieszanym. Rezerwat obejmuje jedynie fragment z najstarszymi drzewami - wiek niektórych z nich szacuje się na prawie osiem wieków. Istniej± tam miejsca, gdzie nie stanęła jeszcze ludzka stopa, dlatego wstęp dla turystów dozwolony jest jedynie do granicy okre¶lonej spływaj±cym z gór potokiem. Dostępny do zwiedzania obszar to częste miejsce rekreacyjnych wypadów mieszkańców sclavińskiej stolicy.

Poprowadzono tu kilka szlaków turystycznych, których przej¶cie zajmuje od dwóch do pięciu godzin. Wspólny jest ich pocz±tek - dawna le¶niczówka, gdzie obecnie zorganizowano schronisko i bufet. W¶ród licznych atrakcji warto odwiedzić pozostało¶ci dawnej ¶wi±tyni pogańskiej na jednym ze wzgórz. W miejscowej stacji archeologicznej można zapoznać się z prehistori± regionu i ciekawymi znaleziskami - jak gliniane tabliczki z nierozszyfrowanymi zapisami oraz obiekty kultu.

W ostatnich wiekach las znacznie ucierpiał ze względu na intensywny wyr±b w celu pozyskania materiału do budowy statków i budynków w rozwijaj±cym się Eldoracie. Dopiero utworzenie Rezerwatu zahamowało destrukcyjne działania i pozwoliło na skuteczn± ochronę lasu przed ostatecznym wyniszczeniem.


Równina

Zdjęcie równiny

Skromny fragment otaczaj±cych Eldorat ł±k znalazł się w obrębie Rezerwatu ze względu na występowanie tu rzadkich okazów ro¶lin. Zachowały się one jedynie tutaj, gdyż cał± pozostał± czę¶ć równiny przeznaczono do celów rolniczych i sadowniczych. Od wschodu granicę obszaru stanowi pogórze Gór Smoczych, a od północy - Zatoka Sclavińska. Teren chroniony oddzielono od miasta kilometrowym pasem drzew.

Choć większo¶ć równiny poro¶nięta jest traw±, to w niektórych miejscach rosn± niskie krzewy (widoczne na zdjęciu) oraz kępy drzew. Od Eldoratu do klifowego wybrzeża prowadzi ¶cieżka spacerowa. Szczególnie interesuj±ce dla turystów mog± być dwa kamienne kręgi nieznanego pochodzenia oraz liczne głazy narzutowe - niektóre imponuj±cej wielko¶ci.